Project Support Services

We provide contractors for specific scopes of work or create complete project teams supporting project execution. We provide also full administrative and financial support for the duration of the project.

Read more
Marine Crewing

Expanding the range of activity we provide marine professionals recruiting service for offshore and merchant fleet. We can supply your vessel with fully certified, experienced crew members.

Read more
Recruitment & manning services

Thanks to our extensive experience on the international market, we are able to provide the client with comprehensive services related to the recruitment and supply of qualified staff for construction and renovation projects in Europe. These services can take many forms, depending on local regulations and customer needs.

Read more
Permanent Recruitment

We support EPC contractors, investors, engineering & consulting companies and technology suppliers (OEMs). Our team recruits executive staff for construction projects in all sectors, from engineers and specialists up to the management board members; We recruit specialists from all levels of support departments: commercial, purchasing, engineering, maintenance and administration

Read more
Project Support Services

We provide contractors for specific scopes of work or create complete project teams supporting project execution. We provide also full administrative and financial support for the duration of the project.

Read more
Marine Crewing

Expanding the range of activity we provide marine professionals recruiting service for offshore and merchant fleet. We can supply your vessel with fully certified, experienced crew members.

Read more
Recruitment & manning services

Thanks to our extensive experience on the international market, we are able to provide the client with comprehensive services related to the recruitment and supply of qualified staff for construction and renovation projects in Europe. These services can take many forms, depending on local regulations and customer needs.

Read more
Permanent Recruitment

We support EPC contractors, investors, engineering & consulting companies and technology suppliers (OEMs). Our team recruits executive staff for construction projects in all sectors, from engineers and specialists up to the management board members; We recruit specialists from all levels of support departments: commercial, purchasing, engineering, maintenance and administration

Read more

FAQ – contracting

Globetek podejmuje kontrakty w obszarze budownictwa przemysłowego, najczęściej energetycznego i petrochemicznego.

Najwięcej kontraktów zlokalizowanych jest w Polsce. Kontrakty zdarzają się również w innych krajach UE i w krajach stowarzyszonych np. Norwegii, Szwecji, Niemczech, Finlandii.

Współpracujemy w przeważającej większości z osobami posiadającymi działalność gospodarczą oraz podmiotami posiadającymi osobowość prawną. W wyjątkowych przypadkach współpraca ta odbywa się na podstawie umowy o pracę.

W przypadku współpracy B2B, podstawą do rozliczenia jest roboczogodzina lub ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie.

Rejestracja działalności gospodarczej jest bezpłatna.

Osoba prowadząca działalność zobowiązana jest do opłacania miesięcznej składki ZUS, która w 2020 r. wynosi: 1431,48 zł.
Przedsiębiorstwa zarabiające mniej niż 63 000 zł rocznie oraz nowi przedsiębiorcy korzystają z programu Mały ZUS i opłacają tzw. preferencyjny ZUS, gdzie składka wynosi 555,89 zł z dobrowolną składką chorobową lub 539,35 zł bez niej.

Jeśli przedsiębiorca osiąga dochód, zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego, na podstawie wybranej formy opodatkowania – na zasadach ogólnych (progresywnej) lub liniowej. W konkretnych przypadkach możliwe jest również wybranie opodatkowania na zasadach ryczałtowych. Przedsiębiorca raz w roku ma prawo do zmiany formy opodatkowania. Zmiana ta powinna nastąpić w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w danym roku podatkowym.

Rozliczanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych posiada dwa progi wysokości podatku:

 • 17% dla dochodu rocznego nie przekraczającego 85 528 zł;
 • 32% dla dochodu rocznego przekraczającego 85 528 zł (32% płatne jest tylko od części dochodu powyżej tej kwoty).

Liniowa forma rozliczania podatku dochodowego posiada jeden próg wysokości podatku:

 • 19% bez względu na wysokość dochodów rocznych.

Nie możemy również zapomnieć o podatku VAT. Z reguły forma działalności wybierana przez kontraktorów wymaga rejestracji jako podatnik VAT. W specyficznych warunkach możliwe jest również zwolnienie z VAT, jeśli przychód roczny nie przekracza 200000 PLN. Podstawowa stawka podatku VAT wynosi obecnie 23%. W określonych sytuacjach (sprecyzowanych usług budowlanych) może wynosić ona 8%. Podatek ten z reguły rozlicza się miesięcznie, rzadziej kwartalnie.

Do powyższych kosztów należy doliczyć jeszcze obsługę księgową firmy. Przy jednoosobowej działalności będzie to przedział 100-120 PLN + VAT / miesiąc.

Wybór formy opodatkowania zależy od wielu czynników. Nasz dział księgowy służy pomocą osobom, które zainteresowane są współpracą z Globetek na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej.

Obecnie najszybszym i najłatwiejszym sposobem na rejestrację działalności gospodarczej jest złożenie odpowiedniego wniosku on-line poprzez stronę Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( www.firma.gov.pl ). CEIDG to spis przedsiębiorców – osób fizycznych działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tworzony jest przez Ministerstwo Gospodarki.

Rejestracja on-line wymaga posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo profilu zaufanego ePUAP. Procedury tej można dopełnić w jeden dzień.

Wniosek ten zawiera m.in.:

 • podanie o nadanie numeru NIP,
 • wniosek o formę opodatkowania przedsiębiorstwa,
 • wniosek o nadanie numeru REGON,
 • informację o numerze firmowego konta bankowego,
 • zgłoszenie płatników składek osób ubezpieczonych.

Wniosek do CEIDG jest jednocześnie zgłoszeniem płatnika składek do ZUS dla potrzeb rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, urzędu statystycznego dla uzyskania REGON oraz urzędu skarbowego dla zgłoszenia o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub jego aktualizację oraz rejestrację w ewidencji VAT.

Kontrakty, w które zaangażowani są współpracujący z Globetek specjaliści wymagają w przeważającej większości dyspozycyjności przez min. 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Osoby, które pracują na etacie na podstawie umowy o pracę, mogą podjąć się takiej współpracy, uzyskując wcześniej zgodę na bezpłatny urlop u obecnego pracodawcy.

Oferujemy możliwość pracy na projektach od 3 miesięcy do nawet 3 lat.

Kontraktor wystawia fakturę w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, którego ta faktura dotyczy. W przypadku współpracy opartej o roboczogodziny, wystawiana jest ona na podstawie podpisanej przez przedstawiciela klienta karty obecności (liczby przepracowanych godzin) w danym miesiącu.

W przypadku ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia, wystawiana jest ona na podstawie warunków finansowych uzgodnionych w umowie o współpracę.

Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać:

 • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
 • datę dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia faktury i numer kolejny faktury oznaczonej jako Faktura VAT; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • cenę jednostkową usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • numer rachunku bankowego zarejestrowany w US (zarejestrowany w białej księdze podatników VAT);
 • wartość wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto) wyspecyfikowane zgodnie z zapisami umowy – stawka godzinowa, ilość godzin świadczonych usług w miesiącu (zgodnie z timesheet) i inne pozycje wynikające z umowy;
 • sumę wartości sprzedaży netto wykonanych usług;
 • stawkę podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto usług;
 • wartość wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto);
 • kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Faktura powinna zostać wystawiona elektronicznie (w PDF) za pomocą programu fakturowego (np. darmowy www.fakturowo.pl) i przesłana na maila fvk@globetek.pl. Skany faktur nie będą akceptowane przez dział księgowy.

Kontraktor przed przystąpieniem do pracy na projekcie musi podpisać:

 • ramową umowę o współpracę,
 • umowę o zachowaniu poufności,
 • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami w ZUS i UŚ,
 • oświadczenie o byciu aktywnym płatnikiem VAT (jeśli dotyczy),
 • zamówienie dot. wykonania usług na konkretnym projekcie,
 • umowę dot. przekazania sprzętu.

Zakładana minimalna liczba godzin w miesiącu wynosi 160-168, w zależności od projektu. W praktyce może ona przekraczać nawet 200 godzin. Możliwe jest również określenie maksymalnej ilości godzin w miesiącu.

W zależności od projektu, możemy zaoferować:

 • odzież roboczą – kurtka, koszulki itd.;
 • PPE (podstawowe wyposażenie BHP) – kask, okulary, szelki;
 • narzędzia pracy – telefon, laptop, samochód;
 • wyszukanie i pokrycie kosztów zakwaterowania;
 • pokrycie kosztów przelotów/przejazdów;
 • doradztwo księgowo-podatkowe.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies znajdziesz na stronach producenta Twojej przeglądarki www. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies. Polityka prywatności